SMĚRNICE  Č. 14  KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  DÍTĚTE  V MATEŘSKÉ
ŠKOLE PRÁČE 
A O PODMÍNKÁCH SPLATNOSTI ÚPLATY

 

Č. j.          Spisový znak:     Skartační znak:

ŘMŠ 026 /2019          S       S 5

Vypracoval:

Kučerová Jana, ředitelka školy

Schválil:

Kučerová Jana,  ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

2. 4. 2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2019

Závaznost: Směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí zapsaných v MŠ.

 

                                                

  ČL. 1.  OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

 

Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.

 

                                                                       Čl. 2.

 STANOVENÍ VÝŠE A SPLATNOST ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

3. 1. Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50 % skutečných průměrných   měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce s výjimkou finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu. Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

3. 2.   Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

3. 3.   Stanovení základní částky úplaty za celodenní, polodenní pobyt dítěte v mateřské škole pro příslušný školní rok stanoví ředitelka školy a bude stanovena směrnicí vždy nejpozději do 30. června na následující školní rok. Ředitelka MŠ ji zveřejní na nástěnce v 1. a 2. třídě, na www.msprace.cz.

3. 4.   V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty (§ 3 odst.).

3. 5.   V době přerušení provozu mateřské školy po celý měsíc v době letních prázdnin, bude úplata za předškolní vzdělávání prominuta. Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena způsobem dohodnutým se zákonným zástupcem (na účet zákonného zástupce).

3. 6.   Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy(i dítěti s odkladem školní docházky).

3. 7.   Úplata je splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce bezhotovostně na účet MŠ.

3. 8.   V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.

3. 9.   Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na účet MŠ, který má mateřská škola u FIO banky. Podrobné informace, týkající se úhrady úplaty, tzn. číslo účtu, variabilní symbol, výši úhrady, termín úhrady atd., obdrží rodiče nově nastupujících dětí individuálně v písemnépodobě vždy před nástupem dítěte do MŠ. Po dobu docházky do  mateřské školy má dítě stejný variabilní symbol.

 

Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování. Do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování (viz. Příloha č. 1)

Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, pokud

 • mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,
 • jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,
 • jsou azylanty,
 • jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,
 • jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání:

 

 • Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem bude od 1. 9.  činit  270, 00  Kč za příslušný kalendářní měsíc.
 • Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s polodenním provozem bude od 1. 9.  činit  200, 00  Kč za příslušný kalendářní měsíc (odst. 3 Vyhlášky 14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů).

 

  ČL. 3. OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY

 

4. 1. Osvobozen od úplaty je:

 • zákonný zástupce dítěte, které se vzdělává v posledním ročníku mateřské školy (povinnost předškolního vzdělávání § 34 odst. 2)
 • zákonný zástupce dítěte, které má odklad školní docházky
 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006Sb. o pomoci v hmotné nouzi),
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku  na péči,
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

 

4. 2.  Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce má nárok na osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Práče.

4. 3. Tuto skutečnost prokáží zákonní zástupci na základě podání písemné žádosti o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání podané v termínu  nejpozději do 10. dne v měsíci (např.do 10. srpna v případě docházky v měsíci září. Plátce prokáže  ředitelce mateřské školy tuto skutečnost předložením    originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku, dávku pomoci v hmotné nouzi nebo o přiznání dávky pěstounské péče.

4. 4. V případě nepřítomnosti dítěte po celou dobu v daném měsíci, lze písemně požádat o 50 - 100 %snížení úplaty na základě žádostí s lékařským potvrzením (těžká nemoc, lázně apod.)

4. 5. Pokud byla přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitelky mateřské školy. Splatnost se tak v případě osvobození od úplaty odkládá na den rozhodnutí o osvobození. Pokud ředitelka mateřské školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. Pokud ředitelka žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane.

 

                                                                 ČL. 4.

ZVLÁŠTNÍ VÝŠE ÚPLATY STANOVENÁ PRO PŘÍPAD OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ    ŠKOLY  PO DOBU DELŠÍ NEŽ 5 VYUČOVACÍCH DNŮ V KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI

 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až  odst. 3 § 6 vyhlášky, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

 

5. 2.  V měsíci červenci, srpnu (dle provozních důvodů, čerpání dovolené), pokud bude provoz mateřské školy časově omezen (§ 3), bude se výše úplaty odvíjet od počtu přihlášených dnů:

 •   celodenní provoz 14, 00 Kč/ x počet dnů
 •   polodenní provoz 10, 00 Kč/ x počet dnů

 

5. 3. Pokud z provozních aj. důvodů bude provoz mateřské školy zcela přerušen po celý měsíc např. červenec nebo srpen, může ředitelka školy zákonné zástupce osvobodit od úhrady úplaty za předškolní vzdělávání v plné výši.                                                                               

 

ČL. 5. SANKCE

 

8. 1.  Pokud zákonný zástupce dítěte nezaplatí školné do 15. dne v příslušném kalendářním měsíci, bude příslušná částka vymáhána právní cestou.

8. 2. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

8. 3. Ukončení docházky v průběhu školního roku musí být rodiči oznámeno ředitelce mateřské školy vždy písemně, jinak bude dítě stále vedeno v evidenci a zákonný zástupce je povinen platit školné!

 

ČL. 6.  PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 9. 1. Dnem nabytí účinnosti této směrnice pozbývá platnost Směrnice č. 13 ke stanovení výšeúplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Práče, Č. j. ŘMŠ 047/ 2018 ze dne 4. 5. 2018.

      

9. 2. Veškeré změny či dodatky k této směrnici musí být učiněny písemnou formou.

 

Práče dne 12. 3. 2019