Zveřejněno 6. 5. 2020 .:. Napsal MŠ Práče
Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace                                                      7027
                                         671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .                               IČO: 70991481                                           
 
POZOR: VELMI DŮLEŽITÉ
                                 
Vážení rodiče, 
 
      chtěla bych Vás informovat ve stručnosti o základních provozních podmínkách Mateřské školy Práče po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Tyto informace stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec)od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Dále Vás chci informovat o organizaci předškolního vzdělávání a dalších souvislostech, především o povinnosti podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a  seznámit se zahájením provozu školy k 1. červnu 2020 a hygienickými opatřeními.
Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
 
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 
zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 
dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. U doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 
Zveřejněno 28. 4. 2020 .:. Napsal MŠ Práče

 

Mateřská škola, Práčeokres Znojmo-příspěvková organizace                 7027

671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                IČO: 70991481                                

 

 

 

SMĚRNICE  Č. 15  KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  DÍTĚTE 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRÁČE A O PODMÍNKÁCH SPLATNOSTI ÚPLATY

 

Č. j.          Spisový znak:     Skartační znak:

ŘMŠ 0033 /2020  S  5

Vypracoval:

Kučerová Jana, ředitelka školy

Schválil:

Kučerová Jana,  ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

27. 4. 2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

28. 4. 2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

  1. 9. 2020

Závaznost: Směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí zapsaných v MŠ.

 

  ČL. 1.  OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Číst dál: Směrnice č.15

Zveřejněno 27. 4. 2020 .:. Napsal MŠ Práče

Mateřská škola, Práčeokres Znojmo-příspěvková organizace                 7027

671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                IČO: 70991481                                

 

 

 

SMĚRNICE Č. 14 PRO STANOVENÍ KRITÉRIÍPRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁČE

 

Č. j.          Spisový znak:     Skartační znak:

ŘMŠ 020 /2020          S       S 5

Vypracoval:

Kučerová Jana, ředitelka školy

Schválil:

Kučerová Jana,  ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

16. 3. 2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 4. 2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 4. 2020

Závaznost: Směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí zapsaných v MŠ.

 

I. ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Číst dál: Směrnice č.14: Kritéria pro přijímání dětí

Zveřejněno 14. 4. 2020 .:. Napsal MŠ Práče

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo – příspěvková organizace Práče 11, tel. MŠ 515271230, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

IČO: 70991481 Č. j. ŘMŠ 00 28/2020                

                                                   

 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁČE                        

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Práče, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Obec Práče
a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon)
stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Práče.

 

Ředitelka mateřské školy  Kučerová Jana vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními
předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona 5. května 2020 (§ 34 odst. 2). 

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
  - Zákonný zástupce může požádat písemnou žádostí ředitelku MŠ Práče o zaslání „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
  a „Čestného prohlášení k očkování“, a to prostřednictvím  datové schránky školy, prostřednictvím  e - mailu mateřské školy

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ., prostřednictvím české pošty nebo vhozením písemné žádosti do schránky MŠ.
  - Osobně si zákonný zástupce může vyzvednout doklady v Mateřské škole Práče v 1. třídě „Berušky“  každou středu od 7 hod.
  do 12 hod. v období  od 8. 4. 2020 do 30. 4. 2020.  
 2. Ředitelka školy zákonnému zástupci na základě jeho písemné žádosti zašle „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“,
  „ Čestné prohlášení k očkování“ :
  - českou poštou na adresu zákonného zástupce
  - elektronicky e - mailem
  - datovou schránkou
  - osobní podání - zákonný zástupce  si může vyzvednout žádost v krajním případě v mateřské škole v 1. třídě „Berušky“  
  každou středu od 7 hod. do 12 hod. v období od 8. 4. 2020 do 30. 4. 2020
 • 3. Přihlášku může zákonný zástupce dítěte doručit následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • českou poštou
  • vhozením do schránky MŠ
  • osobně
  •  
  • 4. Sběr žádostí se uskuteční  do 5. 5. 2020.
  • 5. Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 • prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor  „ Čestného prohlášení k očkování“ zašleme na základě žádosti zákonného zástupce s „Žádostí
  o přijetí dítěte do MŠ Práče“ nebo si vyzvednou rodiče v MŠ v úřední dny),
 • doloží kopii očkovacího průkazu.
  Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho
  věku má mít.
  V případě, že dítě nebylo očkovánopodle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a
  vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci!!!

  6. Informace ohledně zápisu do MŠ Práče jsou uveřejněny na
  www.stránkách mateřské školy, na úřední desce a www.stránkách Obce
  Práče,
  www.stránkách Lechovice, www.stránkách Stošíkovice na Louce,  na dveřích Mateřské školy Práče
  7. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný k 1. 9. 2019

# Vakcína Infanrix hexa je určena pro očkování nedonošených dětí u kterých se aplikuje ve schématu 3+1 *

Hrazeno je, pokud byly všechny dávky aplikovány do sedmého měsíce věku; hrazeno je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku
pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

Poznámky:

V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně
veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám. 

 

 
 
Zveřejněno 9. 1. 2020 .:. Napsal MŠ Práče

 

FOND SIDUS

 

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce: 
S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú.

 

Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a

ke zlepšení kvality jejich běžného života.

 

Mateřská škola Práče, příspěvková organizace Práče 11, Prosiměřice, 671 61

vydaný dne 06.01.2020

Zveřejněno 6. 1. 2020 .:. Napsal MŠ Práče

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace 7027

 

            671 61 Práče 11, Tel. MŠ -  515271230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , IČO: 70991481  

 

 

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

2021

2022

Z celkových nákladů a výnosů:

Celkové náklady

Celkové výnosy

Celkové náklady

Celkové výnosy

Celkové náklady

Celkové výnosy

příspěvek na provoz

700

700

700

700

720

720

příspěvek z MŠMT

3600

3600

3800

3800

4000

4000

vlastní činnost-školné

80

80

90

90

90

90

vlastní činnost- stravné

500

500

500

500

500

500

Dotace OP PMP

52

52

 

 

 

 

Dotace OP VVV

431

431

 

 

 

 

CELKEM

 

5363

5363

5090

5090

5310

5310

 

Schválila : Jana Kučerová,  ředitelka MŠ

 

Zpracovala: Lenka Blažková, účetní MŠ

                      

 

V   Práčích    dne   5. 12. 2019

Zveřejněno 20. 11. 2019 .:. Napsal MŠ Práče

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace 7027

            671 61 Práče 11, Tel. MŠ -  515271230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , IČO: 70991481    

 

GDPR

 

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své

činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených

subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

 

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení

zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích

údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

 

Kontaktní údaje správce:

Název školy: Mateřská škola Práče,okres Znojmo-příspěvková organizace                                                            

IČO:70991481

Sídlo: Práče 11, 671 61 Prosiměřice

tel. 515 271 230

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,

 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. 

tel. +420 / 543 426 011

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zveřejněno 18. 11. 2019 .:. Napsal MŠ Práče

 

Mateřská škola, Práče, okres Znojmo-příspěvková organizace                                                                                      7027

671 61 Práče 11, tel. MŠ -  515271230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                               IČO: 70991481   

 

                                ŠKOLNÍ  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁČE

 

 

Číst dál: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁČE